ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η UNESCO είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που υπόκειται στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε δύο μήνες αφότου τερματίστηκε ο Β’ Παγκόση μιος Πόλεμος, στις 16 Νοεμβρίου του 1945. Με κίνητρο την παγίωση και την διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, ρόλος της έγκειται στην πολιτισμική δράση και έκφραση των χωρών ανά τον κόσμο. Έχει έδρα το Παρίσι, εκεί όπου συντελέστηκε η ιδέα της σύλληψής της και το αντικείμενό της περικλείεται γύρω από την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τις Επιστήμες, την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση, όπως μαρτυρά και το ακρωνύμιό της (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Έμβλημά της είναι ένα αντίγραφο αρχαιοελληνικού ναού, και συγκεκριμένα του Παρθενώνα, που στην θέση των δωρικών κιόνων του τοποθετούνται τα αρχικά του οργανισμού.

Μέσω του οργανισμού φυλές, λαοί και χώρες από κάθε γωνιά του πλανήτη έρχονται πιο κοντά, γνωρίζοντας την πολιτισμική ποικιλομορφία που επικρατεί στον παγκόσμιο καμβά των ανθρώπινων κοινωνιών, διασφαλίζοντας την ελευθερία οποιασδήποτε μορφής έκφρασης, την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς. Όσο αφορά τα προαναφερθέντα, η UNESCO είναι ένας τρόπος να συνειδητοποιήσουμε αυτό που πρέσβευαν οι θεωρητικές αντιλήψεις του Franz Boas περί Ιστορικού Παρτικουλαρισμού. Ο πρώτος ανθρωπολόγος που εισήγαγε την μοναδικότητα του πολιτισμού και την ύψιστη σημασία που φέρει η ιστορία, αποτελεί ανθρωπολογικό πρότυπο μιας και απέρριψε ολοσχερώς τον πολιτισμικό εξελικτισμό θεωρώντας τον μονόπλευρο, και εντάσσοντας στην επιστήμη της μελέτης τον παρτικουλαρισμό και την ιστορία. Οι κοινωνίες, οι λαοί και οι πολιτισμοί για τον Boas ήταν καθείς μοναδικοί που δεν επιφέρουν την σύγκριση, αλλά τον σεβασμό και την κατανόηση. Με γνώμονα την ιδεολογία του η ιστορία άλλαξε, και η μελέτη των πολιτισμών έγινε πιο διεξοδική με κεντρικό σημείο αναζήτησης την κατανόηση, την αντίληψη του διαφορετικού. Ερχόμενοι στο σήμερα, μπορεί να μην υπάρχουν τέτοιες ισχυρές προσωπικότητες που επέφεραν τέτοιες αλλαγές, παρόλα αυτά ζούμε σε έναν κόσμο όπου μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς από τον δικό μας, διαφορετικές ιδεολογίες και θρησκείες από τις δικές μας. Στο χέρι μας είναι να τις προσεγγίσουμε. Η παρούσα προσωπική έρευνα βασίζεται σε αυτές ακριβώς τις αρχές περί μοναδικότητας και σεβασμού του διαφορετικού, της ιστορίας και του πολιτισμικού στοιχείου που αποτελούν τον κολοφώνα της ανθρώπινης νόησης.

 

A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.
– Mahatma Gandhi-

 

A FEW WORDS ABOUT THE ORGANIZATION

UNESCO is a global organization under the United Nations system. It was founded two months after the end of the Second World War, on 16 November 1945. Motivated to consolidate and ensure world peace, its role lies in the cultural action and expression of countries around the world. It is based in Paris, where the idea of its conception was conceived, and its object revolves around Education, Culture, Science, Communication and Information, as its acronym (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) indicates. Its emblem is a replica of an ancient Greek temple, namely the Parthenon, with the initials of the organisation placed instead of its Doric columns.

Through the organization, races, peoples and countries from every corner of the globe are brought closer together, becoming aware of the cultural diversity that prevails in the global canvas of human societies, ensuring freedom of any form of expression, safeguarding human rights and the tangible and intangible cultural heritage. As far as the aforementioned are concerned, UNESCO is a way of realizing what Franz Boas’s theoretical concepts of Historical Particularism advocated. The first anthropologist who introduced the uniqueness of culture and the supreme importance that history carries, is an anthropological model since he completely rejected cultural evolutionism considering it one-sided, and integrating Particularism and history into the science of study. Societies, peoples and cultures for Boas were each unique, bringing not comparison but respect and understanding. Guided by his ideology, history changed, and the study of cultures became more thorough with understanding, the perception of difference, as the central point of inquiry. Coming to today, there may not be such powerful personalities who brought about such changes, yet we live in a world where we are given the opportunity to experience different cultures from our own, different ideologies and religions from our own. It is up to us to approach them. This personal research is based on precisely these principles of uniqueness and respect for difference, history and the cultural element that are the pinnacle of human cognition.

Views: 99